Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire ustanova „Centar za rehabilitaciju Rijeka” uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva ustanovi „Centar za rehabilitaciju Rijeka”.

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje, utorkom i četvrtkom u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

Službenik za informiranje: Željko Božičević

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjev za informacije kojeg možete poslati:

 • na adresu ustanove: Kozala 77/B, 51 000 Rijeka
 • elektroničkom poštom: crpa@ri.t-com.hr

Također, možete ispuniti i kontakt obrazac:

  Ime i prezime (obvezno)

  Vaš e-mail (obvezno)

  Predmet

  Vaša poruka

  Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivati će se naknada stvarnih materijalnih troškova sukladno odredbama čl.19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov. br. 25/13).