Organizacija centra

 1. Sjedište Centra za rehabilitaciju Rijeka, Kozala 77b, Rijeka (stacionar na Brašćinama): 
 • Odjel radne terapije i psihosocijalne rehabilitacije provodi  aktivnosti u svrhu pružanja pomoći i podrške našim korisnicima s  ciljem očuvanja i podizanja kvalitete njihova života, usvajanja novih vještina, navika i znanja te očuvanja i povećanja neovisnosti. Korisnicima se nudi niz aktivnosti u kojima sudjeluju prema svojim interesima i sposobnostima. Radne aktivnosti organizirane su kroz rad u skupinama i individualni rad ,  usmjerene prema zadovoljavanju interesa i potreba korisnika.
 • Odjel organiziranog stanovanja pruža uslugu organiziranog stanovanja uz podršku prema uvjetima i na način propisan Zakonom i podzakonskim propisima koje donosi Ministarstvo.
 • Odjel njege i brige o zdravlju brine o svim korisnicima stacionara i pruža im usluge smještaja, skrbi o zdravlju, potrebnu  njegu i fizikalnu terapiju.
 • Odjel pomoćno tehničkih poslova osigurava materijalne i tehničke uvjete za život stanara. Centar raspolaže s kuhinjom koja osigurava sve redovne i specifične obroke za korisnike, praonicom koja opslužuje  potrebe korisnika za čistom robom i posteljinom, spremačice brinu o čistoći.
 • Administrativno računovodstvena služba prati i planira financijsko i administrativno poslovanje Centra, nabavu, potrošnju i raspolaganje sredstvima i materijalnim dobrima.

 

 1. Podružnica Pulac, Pulac bb, Rijeka :
 • usluga poludnevnog boravka,
 • usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga,
 • usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga,
 • u svrhu osposobljavanja i radnih aktivnosti korisnika obavljaju se i drugi poslovi kao što je izrada kutija, kartonske papirnate galanterije, sitnih ukrasnih predmeta i drugog, dorada plastike i drugih predmeta, poljoprivredna proizvodnja i obrada ljekovitog bilja i drugih kultura, zapošljavanje uz podršku.

 

 1. Podružnica Kraljevica-Oštro, Vladimira nazora 14, Kraljevica- djeca od 7-21 godine života:
 • usluga smještaja,
 • usluga poludnevnog boravka,

 

 1. Radno mjesto Krk, Stjepana Radića 1, Krk organizirana je jedna grupa korisnika s kojom radi jedna radna instruktorica.